Navigace

Obsah

Obec Vlčetínec, Vlčetínec č. 32, 378 42 Nová Včelnice, IČO 00666572

(dále jen „obec Vlčetínec“)

informuje účastníky obecních akcí o tom, že:
1.

a) běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video/audiozáznam z obecních akcí, ze kterých není možné určit totožnost účastníka, například celkové fotografie a záběry z akce, kde nejsou účastníci zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno, v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 zákona
č. 89/21012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

b) případech, kdy je to pro prezentaci obce vhodné, pořizuje uvedené fotografie/video/audiozáznam tak, že lze určit totožnost účastníka, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení,

 c) fotografie/video/záznam pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti obce Vlčetínec formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na webových stránkách, v místním tisku, v obecní kronice apod.,

d) fotografie/video/audiozáznam používá k veřejné prezentaci po dobu pěti let a zpracovávané osobní údaje likviduje nejdéle do jednoho roku od ukončení prezentace,

e) omezený rozsah fotografie/videa/audiozáznam může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie obce), v těchto případech není třeba udělovat svolení a souhlas,

f) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka akce a jeho práv ze strany obce.

2. V případech zvláštních akcí pořádaných obcí Vlčetínec, kdy je to vhodné, připojujeme k takto zachycené podobě účastníka ke jménu a příjmení další údaje - například o účasti na akci konkrétního data apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas (ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení GDPR“).

3. Podáním výše uvedené informace splnila obec Vlčetínec podmínku pro vyjádření tzv. konkludentního souhlasu s pořizováním fotografií/videí/audiozáznamů na akcích pořádaných obcí Vlčetínec a jejich zveřejňováním ve výše uvedeném rozsahu.

__________________________________________________________________________________

Informace dle čl. 13 nařízení GDPR:

Správcem vašich osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu bude Obec Vlčetínec, Vlčetínec č. 32, 378 42 Nová Včelnice, IČO 00666572, Tel.: 607 653 753, E-mail: ou.vlcetinec@tiscali.cz, ID datové schránky: ewibvfn.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, e-mail: info@gdprproobce.com, tel.: 773 823 040.

Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemích.

Při splnění požadavků dle čl. 15 až 18 nařízení GDPR máte právo na přístup, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte a dále právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo osoby Vašeho dítěte.

Toto poskytnuté svolení a souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů můžete kdykoliv odvolat (a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným či zaslaným obci) a my Vaše fotografie, audio či videozáznamy a jiné poskytnuté údaje na základě tohoto souhlasu smažeme, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi jinými povinnostmi či oprávněnými zájmy. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. Neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození účastníka a jeho práv ze strany obce.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašeho dítěte je prováděno v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.